Cơn sốt đất tại thành phố Hồ Chí Minh dân mua đất dễ dàng

13:14 | Ngày 26 - 05 - 2017