Đất Bắc Vân Phong hạ sốt, Sàn bất động sản nằm in lìm

11:28 | Ngày 14 - 08 - 2018