Đất nền ven đô đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ

9:09 | Ngày 26 - 05 - 2016