Điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng chính thức được phê duyệt

10:59 | Ngày 06 - 06 - 2017