Dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường bất động sản năm 2017

9:17 | Ngày 18 - 06 - 2017