Hà Nội lại có công trình xây dựng sai thiết kế

9:38 | Ngày 25 - 11 - 2015