Số lượng các căn hộ Condotel tăng không ngừng: Cơ hội hay thách thức?

14:42 | Ngày 13 - 07 - 2017