PVX: Nhượng lại 26% vốn góp vào PV-SSG cho SSG, thu về hơn 100 tỷ

7:02 | Ngày 23 - 11 - 2016