Xuất hiện dự án lên đến nghìn tỷ đồng tại Nha Trang

9:20 | Ngày 31 - 05 - 2017