Loại hình bất động sản nào tồn kho nhiều nhất

14:14 | Ngày 18 - 05 - 2016